Huishoudelijk reglement

Leden


Artikel 1

1. De leden van de vereniging zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

a. seniorleden;

b. jeugdleden;

c. recreatieleden;

d. ereleden.

2. Seniorleden zijn zij die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd

van 18 jaar hebben bereikt en die deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde competitie.

3. Jeugdleden zijn zij die op 30 september de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

4. Recreatieleden zijn leden die niet deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde competitie.

5. Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering wegens

bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd.

6. Leden die zich op meer dan normale wijze verdienstelijk maken voor de vereniging kunnen

op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering de titel "lid van verdienste" en de

daarbij behorende onderscheiding toegewezen krijgen.

7. Leden die door bijzondere omstandigheden worden genoodzaakt hun lidmaatschap tijdelijk

te onderbreken kunnen, indien zij daarom schriftelijk bij het bestuur verzoeken, als slapend

lid worden aangemerkt. De onderbreking dient tenminste drie maanden te zijn. Het einde van het

slapend lidmaatschap moet schriftelijk door het betreffende lid bij het bestuur worden gemeld.

8. In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur, kunnen leden toegelaten

en worden die niet onder een in lid 1 van dit artikel genoemde categorie vallen.

Rechten en verplichtingen van de leden


Artikel 2
1. De leden hebben het recht gebruik te maken van de accommodatie die ter beschikking staat

van de vereniging, mits zij zich houden aan de door het bestuur gestelde regels.
2 De senior- en jeugdleden zijn bij wedstrijden in de NeVoBo-competitie verplicht uit te komen in

een door het bestuur vastgesteld tenue.
3. De leden die deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde competitie zijn verplicht

zaaldiensten te vervullen tijdens door de NeVoBo georganiseerde wedstrijden volgens een door

het bestuur op te stellen rooster.

Aanmelding voor het lidmaatschap


Artikel 3
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur op een daartoe door het bestuur opgesteld formulier.

Einde van het lidmaatschap


Artikel 4
1. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
2. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
3. Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en

met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het

bestuur, kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd.

Contributie


Artikel 5
1. De contributie wordt per ledencategorie vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Slapende leden betalen een vergoeding van de administratiekosten, waarvan de hoogte door het

bestuur wordt vastgesteld.
3. De leden als bedoeld in artikel 1 lid 8 van dit reglement betalen een door het bestuur vastgestelde contributie.
4. Leden die deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde competitie zijn te allen tijde boven

de contributie de door de NeVoBo vastgestelde bondskosten verschuldigd.
5. Eventuele kosten van contributie-inning worden op de leden verhaald.
6. Leden die aan meer dan één reguliere training per week deelnemen zijn een trainingstoelage

verschuldigd, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
7. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en alle overige in dit artikel genoemde bedragen.

Het bestuur


Artikel 6
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur tezamen met de voorzitters van de in artikel 9 lid

2 van dit reglement genoemde commissies.
3. Leden van het bestuur hebben zitting gedurende drie jaar.
4. Het rooster van aftreden van bestuursleden wordt zodanig opgesteld dat jaarlijks circa één derde deel

van de bestuursleden aftredend is en dat leden van het dagelijks bestuur niet in hetzelfde jaar aftredend zijn.

Bestuursvergaderingen


Artikel 7
1. Een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen door middel van verzending van een schriftelijke

convocatie aan ieder bestuurslid tenminste twee weken voor de vergadering, of bij vaststelling in een

eerder gehouden bestuursvergadering.
2 Met inachtneming van de oproepingstermijn van twee weken, is de voorzitter te allen tijde bevoegd

een bestuursvergadering bijeen te roepen.
3. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen indien tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken.


Besluitvorming in het bestuur


Artikel 8
1. Besluiten in het bestuur worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen

worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij het staken der stemmen wordt een voorstel als verworpen

beschouwd.
2. Elk bestuurslid dat in de vergadering aanwezig is, heeft één stem.
3. Als geen van de bestuursleden stemming verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel, dan

wordt geacht dat het voorstel met meerderheid van stemmen is aangenomen.
4. Om als bestuur een besluit te kunnen nemen, moet de meerderheid van het aantal leden aanwezig zijn.

Commissies


Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

uitvoeren door vaste commissies.
2. In de vereniging functioneren de volgende vaste commissies:
a. technische commissie;
b. jeugdcommissie;
c. recreatiecommissie;
d. wedstrijdsecretariaat;
e. public relations commissie.
3. De voorzitters van de commissies zijn lid van het bestuur en worden benoemd volgens de in de

statuten vastgelegde regels voor de benoeming van bestuursleden.
4. De overige leden van de vaste commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
5. Benoeming en ontslag van leden van vaste commissies worden aan de leden medegedeeld en staan

ter discussie in de algemene vergadering.
6. De taken van de vaste commissies worden vastgesteld door het bestuur.
7. Het bestuur of de algemene vergadering kunnen voor een bepaalde periode en met een omschreven

opdracht een bijzondere commissie benoemen. De werkzaamheden en bevoegdheden van een bijzondere

commissie mogen zich niet uitstrekken binnen de grenzen van de taken van de vaste commissie(s),

tenzij dit in overleg met de betrokken vaste commissie(s) is vastgesteld.

Kascommissie


Artikel 10
1. De commissie als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten draagt de naam kascommissie.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden. Jaarlijks treedt het langst zitting hebbende lid af.
3. Bij tussentijds aftreden van een lid van de kascommissie benoemt het bestuur een kandidaat voor

de vervanging van het aftredende lid. De kandidaat moet door de eerstvolgende algemene vergadering

als lid van de kascommissie benoemd worden, voordat het verslag van de kascommissie als bedoeld

in artikel 16 lid 2 sub a van de statuten, kan worden uitgebracht.

Jaarvergadering


Artikel 11
1. De algemene vergadering als bedoeld in artikel 16 lid 2 van de statuten, verder aangeduid als de

jaarvergadering, vindt in september plaats.
2. Tijdens de jaarvergadering worden minimaal de volgende punten behandeld:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris;
c. de jaarverslagen van de vaste commissies;
d. rekening en verantwoording volgens artikel 15 lid 3 van de statuten;
e. het verslag van de kascommissie;
f. vaststelling van de contributie;
g. vaststelling van de begroting van het lopende verenigingsjaar;
h. benoeming van de leden van de kascommissie;
1. verkiezing van bestuursleden;
j. de samenstelling van de vaste commissies.
3. Een bindende voordracht van een kandidaat bestuurslid door tenminste tien leden als bedoeld in artikel 11 lid
2 van de statuten, moet uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Algemene vergadering


Artikel 12
1. Bij ieder agendapunt in een algemene vergadering wordt tevens ieder voorstel behandeld dat door

een lid tijdens de vergadering is gedaan, mits ondersteund door tenminste tien andere leden. Een voorstel

moet gedaan worden tijdens de behandeling van het agendapunt waarop dat voorstel rechtstreeks

betrekking heeft.
2. De agenda van een algemene vergadering bevat elk voorstel dat uiterlijk 5 dagen voor de

vergadering schriftelijk door tenminste tien leden bij het bestuur is ingediend.
3 De agenda van een algemene vergadering bevat al datgene wat de tot bijeenroepen van de

vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
4. De in dit artikel bedoelde voorstellen kunnen, behoudens het gestelde in artikel 11, leden 3 en

4 van de statuten geen betrekking hebben op:
a. de verkiezing van bestuursleden;
b. wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

Besluitvorming in de algemene vergadering


Artikel 13
1. Als geen van de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden stemming verlangt omtrent

een aan de orde gesteld voorstel, dan wordt geacht dat het voorstel met meerderheid van stemmen

is aangenomen.
2 De schriftelijke machtiging voor het laten uitbrengen van zijn stem als bedoeld in artikel 17 lid 4

van de statuten moet voor aanvang van de vergadering bij het bestuur ingeleverd worden.
3. In het geval van een schriftelijke stemming zijn de gebruikte stembriefjes van onwaarde indien zij:
a. ondertekend zijn;
b. meer namen bevatten dan er vacatures zijn; 1
c. blanco zijn;
d. de namen van niet-verkiesbare personen bevatten;
e. meer dan één keer dezelfde naam bevatten.
4. Bij het houden van stemmingen over personen wordt door de voorzitter een commissie van stemopneming
aangewezen, bestaande uit twee leden.

Sponsoren


Artikel 14
1. Sponsoren zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel of materieel of zowel

financieel als materieel te steunen.
2. Van de bereidverklaring onder lid 1 vermeld, wordt door het bestuur een contract opgemaakt.

Overige bepalingen


Artikel 15
1. Het bedrag als bedoeld in artikel 14, leden 2 sub c en 3 sub c van de statuten wordt gesteld op f1. 15.ooo,=.
2. Alle leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door de algemene vergadering vastgesteld

worden, mits bij de oproeping van de vergadering is vermeld dat een wijziging in het huishoudelijk reglement wordt
voorgesteld.


Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van volleybalclub Actief dd. 30 september 1992.


De voorzitter: De secretaris:
J. Beelen J. Houben-Kan