Notulen Algemene Ledenvergadering 2016


Datum: dinsdag 25 oktober 2016
Plaats en tijd: 19.30-20.30 u Vergaderruimte Sporthal De Marsch
Aanwezig: Suuz Vos, Ria Kuiper, Cees vd Veen, Linda van Bruggen-Orsel, Pieter Heida, Berend Gunnink, Theo Bouwman, Koos Boon, Mare Hofman- Zijlema, Gerlinde Katoele, Hans Quirijns en Ike Hendriks


1. Opening

Berend opent de vergadering en heet iedereen welkom. Geen aanpassingen aan de agenda.

2. Notulen algemene ledenvergadering 29 oktober 2015

Zonder aanpassingen zijn de notulen akkoord.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Terugblik vorig jaar:

  • Dames 1 is afgelopen seizoen kampioen geworden, komend jaar spelen ze in de hoofdklasse.
  • Heren 1 bovenin middenmoot geëindigd.
  • Dames recreanten zijn voor de verandering dit jaar geen kampioen geworden, wel bovenin geëindigd.
  • Gemengd recreanten: beide teams zijn kampioen geworden, ze hebben in dezelfde poule de gedeelde eerste plaats behaald! 1 team gepromoveerd, 1 team blijft in dezelfde poule.
  • De mini-jeugd is het afgelopen jaar verder gegroeid, nu 20 mini’s. De meisjes B zijn nog met 4 meisjes van Actief gecombineerd met meisjes van Peize.

4. Financieel overzicht 2015-2016

Voor de jeugd hogere kosten dan begroot oa door aanschaf ballen en wedstrijdkleding. De post ‘overige kosten’ is hoger dan begroot ivm oa extra kosten oliebollentoernooi/afscheid Suuz en Ike. Alja Stel en Anke Marije hebben de kascontrole gedaan. Verslag van de kascommissie is aanwezig, zij hebben de exploitatie goedgekeurd. 

5. Begroting 2016-2017

Theo heeft een berekening van de kosten en baten per team gemaakt. De kosten per team bestaan uit zaalhuur, NEVOBO afdracht en trainerskosten. Aan de hand daarvan is de contributie per team berekend. Voor materiaal is slechts 100 euro begroot, lijkt weinig. Theo licht toe dat dit voldoende moet zijn, aangezien er nog voldoende ballen zijn en we verder geen materiaal hoeven aan te schaffen. De leden gaan akkoord met de begroting. Dank aan Theo voor zijn inzet als penningmeester!

6. Vaststelling contributie 2016-2017

Voorstel is om voor de jeugd komend jaar een kleine contributieverhoging door te voeren, om
kostendekkend te zijn. Voor dames 1 is het voorstel om de contributie te verhogen, om de hogere teamgelden voor de NeVoBo en verhoogde trainerskosten op te brengen. Met D1 is hier overleg over geweest. De contributie voor heren 1 en de recreanten blijft gelijk. De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging en daarmee zijn deze definitief vastgesteld.

7. Verkiezing leden kascommissie

Alja Stel stopt. Anke Marije blijft komend jaar in de kascommissie. Theo vraagt Marcel Braam of hij volgend jaar in de kascommissie wil.

8. Verkiezing bestuursleden

Ike treedt af, zij wordt bedankt voor haar inzet in de jeugdcommissie! Linda treedt aan als bestuurslid en gaat samen met Mare de jeugdcommissie doen.

9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting

Om 20.30 u sluit Berend de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbrengst en komst.